5 FEBRUARI 2014: JAARVERGADERING BEEKSE SCHUT

 

Op woensdag 5 februari hield het Sint Antoniusgilde Beek de jaarvergadering. Bij de opening van de vergadering werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de overleden gildebroeder Frans Coolen, van wie eerder deze dag met gilde-eer  afscheid genomen was.

Hierna kwam het jaarverslag van de oude deken-secretaris Bert van Kaathoven aan de orde, dat onder dankzegging door de aanwezigen goedgekeurd werd.

Het zelfde gebeurde met het financieel jaarverslag van de oude deken-penningmeester DirkJan Gloudemans. De duidelijke uitleg van het verslag en de toelichting op de begroting voor 2014 kregen veel waardering. Na het verslag van de kascontrolecommissie werd op advies van deze commissie decharge verleend aan de penningmeester.

Hierna kwam de bestuursverkiezing aan de orde. De kapitein-voorzitter Piet Swinkels was aftredend en herkiesbaar. Piet werd voor de 9e keer in deze functie gekozen, en kan dus weer drie jaar toevoegen aan de 24 jaar dat hij al leiding aan de Beekse Schut heeft gegeven. Vice voorzitter en keizer Huub van den Bergh hing hem het kapiteinsschild om en overhandigde hem de hamer als tekenen van zijn waardigheid. Nadat Piet de gildezusters en –broeders bedankt had voor het in hem gestelde vertrouwen, werd gestemd voor de sinds een jaar bestaande vacature van vaandrig. Bert van Kaathoven, die het voorbije jaar sinds het aftreden van Toon Stoop de schon vaan gedragen had, werd voor onbepaalde tijd tot de nieuwe vaandrig gekozen. Ook hij dankte de aanwezigen en zegde toe dat hij, mocht een grote, sterke gildezuster of –broeder zich aandienen, graag plaats zal maken voor een andere vaandrig. Oud-vaandrig Huub van den Bergh overhandigde hem vervolgens de vaan.

De vergadering verliep in goede sfeer, en kon, precies een uur nadat die geopend werd, weer gesloten worden.

Vervolgens werd de avond op informele wijze voortgezet. Het Sint Antoniusgilde kan terug zien op een goed 2013. Maar toch is er bezorgdheid. Het gilde zit te springen om aanwas. Het vergrijst en kan heel goed mensen gebruiken, meisjes en jongens, mannen en vrouwen.

Mensen die in de optocht vendelvlaggen willen dragen of willen trommen, en heel graag ook mensen die de kunst van het vendelen willen leren. De Beekse Schut heeft een lange traditie op het gebied van vendelen, reeds vanaf het begin van de twintigste eeuw. Johan Vereijken vanaf ongeveer 1920, Harrie van den Boogaard in de veertiger en vijftiger jaren, Harrie van den Bergh in de de periode na de oorlog tot 1970, en recenter Joshy Gevers en Hein van de Laar, het waren of zijn vendeliers met een grote reputatie. Het zou mooi zijn als er nieuwe mensen komen die deze traditie in leven willen houden. Maar het zou ook mooi zijn als er mensen bij komen die ook op een andere wijze mee willen werken om het gilde, dat al voor 1490 bestond, ook in de toekomst in stand willen houden.